Adatvédelmi szabályzat

BEVEZETÉS

 

A DROPSHIP INTERNATIONAL Kft

(a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő
szabályzatnak:

A természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen
adatvédelmi szabályzat az
alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 
www.dropcat.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető
az alábbi oldalról: 

www.dropcat.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

A szabályzat módosításai a fenti
címen történő közzététellel lépnek hatályba.


AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:

Név:
DROPSHIP INTERNATIONAL Kft

Székhely:
4751 Kocsord, Kossuth utca 5.

Cégjegyzékszám:
15 09 086723

Adószám:
27081044-2-15

E-mail:
info@dropcat.hu

Telefon:
06-1-599-9100

Mivel
az adatkezelő az előírt
kötelező adatvédelmi tisztviselő kijelölésének az alábbi pontok alapján nem
tesz eleget, így adatvédelmi tisztviselőt nem jelölt ki:

a) ha
az adatkezelést közhatalmi
szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik (kivéve az
igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat);

b) ha
az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak
magukban, amelyek az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű
megfigyelését teszik szükségessé;

c) ha
az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok különleges kategóriáinak,
vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és
bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják
magukban.


FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1.
„személyes adat”: azonosított
vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai,
szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható;

2.
„adatkezelés”: a személyes
adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.
„adatkezelő”: az a természetes
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

4.
„adatfeldolgozó”: az a
természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5.
„címzett”: az a természetes vagy
jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy
amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése
meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak;

6. „az
érintett hozzájárulása”: az
érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az
őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi
incidens”: a
biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.


A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok:

a)
kezelését jogszerűen és
tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni
(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)
gyűjtése csak meghatározott,
egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a
célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

c) az
adatkezelés céljai
szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre
kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d)
pontosnak és szükség esetén
naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak
érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)
tárolásának olyan formában kell
történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a
személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f)
kezelését oly módon kell végezni,
hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva
legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az
adatkezelő felelős a fentiek
megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).

Az
adatkezelő nyilatkozik, hogy
adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően történik.


ADATKEZELÉSEK, REGISZTRÁCIÓ

1. Az
adatgyűjtés ténye, a kezelt
adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes
adat 

Az
adatkezelés célja

Vezetéknév,
utónév

Azonosítás,
a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

E-mail
cím 

Kapcsolattartás,
rendszerüzenetek küldése, felhasználói fiókba történő belépés

Jelszó

A
felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

A
regisztráció időpontja 

Technikai
művelet végrehajtása.

A
regisztráció kori IP cím  

Technikai
művelet végrehajtása.

Az
e-mail cím esetében nem
szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

2. Az
érintettek köre: a weboldalon
regisztrált valamennyi érintett.

3. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. A
regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által
megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke
alapján,
elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme
kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

4. Az
adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelőnek az ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik a jelen
tájékoztatóban foglaltak alapján.

5. Az
érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése:

§  Az
érintett kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

§  az
érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.

6. A
személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

§  postai
úton a 4751 Kocsord,
Kossuth utca 5. címen,

§  e-mail
útján a info@dropcat.hu
e-mail címen,

§  telefonon
a 06-1-599-9100
számon.

7. Az
adatkezelés jogalapja: az
érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

8.
Tájékoztatjuk, hogy

§  az
adatkezelés a szerződés
megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

§  köteles
a személyes adatokat
megadni, hogy regisztrálni tudjuk.

§  az
adatszolgáltatás elmaradása
azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre
hozni.


WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉS

1. Az
adatgyűjtés ténye, a kezelt
adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes
adat

Az
adatkezelés célja

Vezeték-és
keresztnév 

A
kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához
szükséges.

E-mail cím

Kapcsolattartás,
visszaigazolások küldése

Telefonszám

Kapcsolattartás,
a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb
egyeztetése

Számlázási
név és cím

A
szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból
származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése.

Szállítási név
és cím

A házhoz
szállítás lehetővé tétele.

Megjegyzés
a rendeléshez

Megrendeléssel
és szállítással kapcsolatos információk kezelése 

A
vásárlás/ regisztráció időpontja

Technikai
művelet végrehajtása.

A
vásárlás/ regisztráció kori IP cím

Technikai
művelet végrehajtása.


Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon

2. Az
érintettek köre: A webshop
weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.

3. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett
által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke
alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési
kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli
bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli
elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az
adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálatos, raktáros munkatársai kezelhetik, a
fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az
érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése:

§  Az
érintett kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

§  az
érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.

6. A
személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

§  postai
úton a 4751 Kocsord,
Kossuth utca 5. címen,

§  e-mail
útján a info@dropcat.hu
e-mail címen,

§  telefonon
a 06-1-599-9100
számon.

7. Az
adatkezelés jogalapja:

7.1. a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
pont,

7.2. Az
elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.)
13/A. § (3) bekezdése:

A
szolgáltató a szolgáltatás
nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben
oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok
kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban
ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

7.3. A
számviteli jogszabályoknak
megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

7.4. A
szerződésből eredő
követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. §
[Elévülés]

(1) Ha
e törvény eltérően nem
rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az
elévülés akkor kezdődik,
amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az
elévülési idő
megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az
elévülést kizáró megállapodás
semmis.

8.
Tájékoztatjuk, hogy

§  az
adatkezelés szerződés
teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.

§  köteles
a személyes adatokat
megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

§  az
adatszolgáltatás elmaradása
azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését feldolgozni.


VISSZAHÍVÁS KÉRÉSE

1. Az
adatgyűjtés ténye, a kezelt
adatok köre és az adatkezelés céljai:

Személyes
adat

Az
adatkezelés célja

Telefonszám

A visszahíváshoz
szükséges

Téma
megadása

A
visszahíváshoz szükséges

A
visszahívás kérésének időpontja. 

Technikai
művelet végrehajtása.

A
visszahívás kérése kori IP cím.   

Technikai
művelet végrehajtása.

2. Az
érintettek köre: a weboldalon
visszahívást kérő valamennyi érintett

3. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.

Az
érintett által megadott bármely
személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus
úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az
általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően
az e-mail címet is törli.

4. Az
adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelőnek az ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik a jelen
tájékoztatóban foglaltak alapján.

5. Az
érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése:

§  Az
érintett kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

§  tiltakozhat
a személyes adatainak
kezelése ellen és

§  az
érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.

6. A
személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni:

§  postai
úton a: 4751 Kocsord,
Kossuth utca 5. címen

§  e-mail
útján: a info@dropcat.hu
e-mail címen,

§  telefonon
a 06-1-599-9100
számon.

7. Az
adatkezelés jogalapja: a GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) pont.

8.
Tájékoztatjuk, hogy

§  az
adatkezelés az adatkezelő
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

§  köteles
a személyes adatokat
megadni, ha azt szeretné, hogy visszahívjuk.

§  az
adatszolgáltatás elmaradása
azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk Önt visszahívni.


KAPCSOLATFELVÉTEL
(NEM TALÁLOD, AMIT KERESEL?)

1. Az
adatgyűjtés ténye, a kezelt
adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes
adat

Az
adatkezelés célja

Név

Azonosítás

E-mail cím

Kapcsolattartás,
válaszüzenetek küldése

Üzenet
tartalma

A
válaszadáshoz szükséges

A
kapcsolatfelvétel időpontja

Technikai
művelet végrehajtása.

A
kapcsolatfelvétel-kori IP cím

Technikai
művelet végrehajtása.


Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.


2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi
érintett.

3. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.

4. Az
adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelőnek az ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik.

5. Az
érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése:

§  Az
érintett kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

§  az
érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.

6. A
személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

§  postai
úton a 4751 Kocsord,
Kossuth utca 5. címen,

§  e-mail
útján a info@dropcat.hu e-mail
címen,

§  telefonon
a 06-1-599-9100
számon.

7. Az
adatkezelés jogalapja: az
érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.

8.
Tájékoztatjuk, hogy

§  a jelen
adatkezelés az Ön
hozzájárulásán alapul és ajánlat adásához szükséges.

§  köteles
a személyes adatokat
megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.

§  az
adatszolgáltatás elmaradása
azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a
Szolgáltatóval.

 

ÜGYFÉLKAPCSOLAT

1. Az
adatgyűjtés ténye, a kezelt
adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes
adat

Az
adatkezelés célja

Név,
e-mail cím, telefonszám.

Kapcsolattartás,
azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél. 


2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen
kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

3. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett
közötti
jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő 5 évig
tart.

4. Az
adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik, a fenti
alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az
érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése:

§  Az
érintett kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

§  az
érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához

6. A
személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

§  postai
úton a 4751 Kocsord,
Kossuth utca 5. címen,

§  e-mail
útján a info@dropcat.hu
e-mail címen,

§  telefonon
a 06-1-599-9100
számon.

7. Az
adatkezelés jogalapja:

7.1. a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)
és c) pontja.

7.2. A
szerződésből eredő
követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. §
[Elévülés]

(1) Ha
e törvény eltérően nem
rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az
elévülés akkor kezdődik,
amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az
elévülési idő
megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az
elévülést kizáró megállapodás
semmis.

8.
Tájékoztatjuk, hogy

§  az
adatkezelés szerződés
teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.

§  köteles
a személyes adatokat
megadni, hogy tudjuk a rendelését/egyéb kérését teljesíteni.

§  az
adatszolgáltatás elmaradása
azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a rendelését/kérését
feldolgozni.

 AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Szállítás

1.
Adatfeldolgozó által ellátott
tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

2.
Adatfeldolgozó megnevezése és
elérhetősége:

Név:
Magyar Posta Zrt. – MPL –
Futárszolgálat

Székhely:
1138 Budapest, Dunavirág
utca 2-6.

Elérhetőség:
ugyfelszolgalat@posta.hu, 06-40-31-32-33

Web: www.posta.hu

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt
személyes adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím.

4. Az
érintettek köre: A
házhozszállítást kérő valamennyi érintett.

5. Az
adatkezelés célja: A
megrendelt termék házhoz szállítása.

6. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.

7. Az
adatfeldolgozás jogalapja: a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. A jogalap az érintett kérésére történő
kiszállítás
teljesítéséhez szükséges.

8. Az
érintett jogai:

a. Ön
tájékozódhat az adatkezelés
körülményeiről,

b. Ön
jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi
információhoz.

c. Ön
jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.

d. Ön
jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatait.

 

Adatkezelő rendszer

 

1.
Adatfeldolgozó által ellátott
tevékenység: Adattárolás, számlázó rendszer biztosítása

2.
Adatfeldolgozó megnevezése és
elérhetősége:

Név: MiniCRM
Zrt

Székhely:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Elérhetőség: help@minicrm.hu,
+36 (1) 999-0402

Web: https://www.minicrm.hu/

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt
személyes adatok köre: Név, E-mail cím, számlázási adatok, webshop adatok,
kapcsolattartói adatok, szállítási cím, telefonszám

4. Az
érintettek köre: A dropship szolgáltatás előfizetői, érdeklődői.
5. Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megrendelőkkel, érdeklődőkkel.

6. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: A szolgáltatás megszűntetését követően, illetve
ügyfél kérésre.

7. Az
adatfeldolgozás jogalapja:

8. Az
érintett jogai:

a. Ön
tájékozódhat az adatkezelés
körülményeiről,

b. Ön
jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi
információhoz.

c. Ön
jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.

d. Ön
jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatait.


Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó
által ellátott
tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

2.
Adatfeldolgozó megnevezése és
elérhetősége:


Név: DiMa.hu Kft

Cím:
4032 Debrecen, Békessy Béla u.
9. C. épület 3. emelet 10. ajtó

Elérhetőség:
info@dima.hu


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott
valamennyi személyes adat.

4. Az
érintettek köre: A weboldalt
használó valamennyi érintett.

5. Az
adatkezelés célja: A weboldal
elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti
megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé
intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az
adatfeldolgozás jogalapja: a
GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az
érintett jogai:

a. Ön
tájékozódhat az adatkezelés
körülményeiről,

b. Ön
jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi
információhoz.

c. Ön
jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.

d. Ön
jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatait.

e. 
Ön tiltakozhat a személyes
adatainak kezelése ellen.


Telefonközpont-szolgáltató

1.
Adatfeldolgozó által ellátott
tevékenység: Telefonközpont szolgáltatás

2.
Adatfeldolgozó megnevezése és
elérhetősége:


Név: VNM Zrt.

Cím:
1118 Budapest, Rétköz utca 7.
(5. emelet)

Elérhetőség:
info@voipnetwork.hu


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Vezeték- és keresztnév, az
érintett hangja, milyen ügyben telefonál, telefonszám, e-mail cím, egyéb
személyes adatok.

4. Az
érintettek köre: A telefonon
az adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi érintett.

5. Az adatkezelés
célja: A weboldal
elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a telefonközpont-szolgáltató
közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a telefonközpont-szolgáltató
felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

7. Az
adatfeldolgozás jogalapja: a
GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az
érintett jogai:

a. Ön
tájékozódhat az adatkezelés
körülményeiről,

b. Ön
jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi
információhoz.

c. Ön
jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.

d. Ön
jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatait.

e. Ön
tiltakozhat a személyes
adatainak kezelése ellen.


Weboldal üzemeltetés

1.
Adatfeldolgozó által ellátott
tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági
rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

2.
Adatfeldolgozó megnevezése és
elérhetősége:


Név: Tóth Sándor E.V.

Cím:
4064 Nagyhegyes, Bartók Béla
utca 32.

E-mail:
info@wtstudio.hu


Név: MZperX Kft.

Cím:
1108 Budapest, Újhegyi út 4/b A
lph. Fszt. 8.

E-mail:
mzperx.net@gmail.com


Név: Nagy Dávid E.V.

Cím:
4440 Tiszavasvári, Petőfi
Sándor utca 40.

E-mail:
info@webtitan.hu


Név: Skylon Enterprise Kft.

Cím:
4064 Nagyhegyes, Bartók Béla
utca 32

E-mail:
toth.sandor@skylon.hu


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott
valamennyi személyes adat.

4. Az
érintettek köre: A weboldal
szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/megrendelést
leadott valamennyi érintett.

5. Az
adatkezelés célja: A weboldal
üzemeltetése (fejlesztése, ellenőrzése, hibajavítások)

6. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és a weboldal-üzemeltető közötti
megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a weboldal-üzemeltető felé
intézett törlési kérelméig tart.

7. Az
adatfeldolgozás jogalapja: a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az
érintett jogai:

a. Ön
tájékozódhat az adatkezelés
körülményeiről,

b. Ön
jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi
információhoz.

c. Ön
jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.

d. Ön
jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatait.

e. Ön
tiltakozhat a személyes
adatainak kezelése ellen.


Könyvelési feladatok, számlázás

1.
Adatfeldolgozó által ellátott
tevékenység: Könyvelési feladatok és számlázás

2.
Adatfeldolgozó megnevezése és
elérhetősége:


Név: Morality Kft.

Cégjegyzékszám:
0909014834

Cím:
4032 Debrecen, Borbíró tér 5.
8.em. 64.

Adószám:
14276374-2-09

E-mail:
info@morality.hu


Név: Sanor Consulting Kft.

Cégjegyzékszám:
0909022945

Cím:
4071 Hortobágy, Kossuth utca 5.

Adószám:
23890187-2-09

E-mail:
sanorconsulting@gmail.com


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási
cím, e-mail cím, telefonszám.

4. Az
érintettek köre: A weboldalon
megrendelést leadó valamennyi érintett.

5. Az
adatkezelés célja: Könyvelési
feladatok ellátása.

6. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése alapján 8 év.

7. Az
adatfeldolgozás jogalapja: a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az
érintett jogai:

a. Ön
tájékozódhat az adatkezelés
körülményeiről,

b. Ön
jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi
információhoz.

c. Ön
jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.

d. Ön
jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatait.


Logisztikai ügyintézés

1.
Adatfeldolgozó által ellátott
tevékenység: Megrendelések feldolgozása, kiszolgálása, vásárlói kapcsolattartás

2.
Adatfeldolgozó megnevezése és
elérhetősége:


Név: Lakatos István E.V.

Nyilvántartási
szám: 2372148

Cím:
4200 Hajdúszoboszló, Nyugati
sor 7.

Adószám:
60849306-2-29

E-mail:
hello@kutyubazar.hu


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási
cím, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám.

4. Az
érintettek köre: A weboldalon
megrendelést leadó valamennyi érintett.

5. Az
adatkezelés célja: A
megrendelések feldolgozása, kiszolgálása és a vevőkkel való kapcsolattartás.

6. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése alapján 8 év.

7. Az
adatfeldolgozás jogalapja: a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az
érintett jogai:

a. Ön
tájékozódhat az adatkezelés
körülményeiről,

b. Ön
jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi
információhoz.

c. Ön
jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.

d. Ön
jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatait.


Elektronikus levelezés szolgáltatások

1.
Adatfeldolgozó által ellátott
tevékenység: Megrendelések feldolgozása, kiszolgálása, vásárlói kapcsolattartás

2.
Adatfeldolgozó megnevezése és
elérhetősége:


Név: Google LLC

Cím:
1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA

Elérhetőség: www.google.com/contact/


Név: MikroVPS Kft.

Cím:
9985 Felsőszölnök, Hármashatár
út 33.

Elérhetőség: https://www.mikrovps.net/


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, számlázási név, számlázási
cím, e-mail cím, telefonszám, üzenet tartalma.

4. Az
érintettek köre: Az e-mailben
az adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi érintett.

5. Az
adatkezelés célja: A vevőkkel
való e-mailen történő kapcsolattartás.

6. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett
közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő
5 évig tart.

7. Az
adatfeldolgozás jogalapja: a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja.

8. Az
érintett jogai:

a. Ön
tájékozódhat az adatkezelés
körülményeiről,

b. Ön
jogosult arra, hogy az
adatkezelőtől visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi
információhoz.

c. Ön
jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.

d. Ön
jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatait.


Online marketing szolgáltatások

1.
Adatfeldolgozó által ellátott
tevékenység: online marketing

2.
Adatfeldolgozó megnevezése és
elérhetősége:


Név: ActiveCampaign,LLC

Székhely:
119 West 24th Street, 4th
Floor New York, NY 10011 USA

Web: https://www.activecampaign.com

Ügyfélszolgálat:
+1 (800) 357-0402


Név: Facebook Inc.

Székhely:
1 Hacker Way, Menlo Park
California, CA 94025 USA

Web: www.facebook.com

Ügyfélszolgálat:
+1 (650) 543-480


Név: Amazon

Székhely:
1 Burlington Rd, Dublin 4,
Ireland

Web: www.amazon.com


Név: Pinterest-Europe Ltd

Székhely:
Palmerston House, 2nd
Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország

Web: https://pinterest.com/


Név: TIKTOK INFORMATION TECHNOLOGIES UK LIMITED

Székhely:
One London Wall, 6th
Floor, London, England, EC2Y 5EB

Web: https://www.tiktok.com/


3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, látogatói
adatok

4. Az
érintettek köre: A weboldalt
használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

5. Az
adatkezelés célja: A
weboldalon elérhető termékek népszerűsítése, reklámozása, a weboldal
látogatottságának növelése.

6. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: A Szolgáltató és az e pontban rögzített
adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen
adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az
adatfeldolgozás jogalapja: a
Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. Az
érintett jogai:

a. Ön
tájékozódhat az adatkezelés
körülményeiről,

b. Ön
jogosult arra, hogy az adatkezelőtől
visszajelzést kapjon, hogy a személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
illetve hozzáférhet az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi információhoz.

c. Ön
jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja.

d. Ön
jogosult arra, hogy kérésére
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes
adatait.


COOKIE-K
(SÜTIK) KEZELÉSE

1.
Webáruházakra jellemző cookie-k
az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű
cookie-k”, „Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért
felelős cookie-k” melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást
kérni az érintettektől.

2. Az
adatkezelés ténye, a kezelt
adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

3. Az
érintettek köre: A weboldalt
látogató valamennyi érintett.

4. Az
adatkezelés célja: A
felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók
nyomon követése.

5. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje:

Süti
típusa

Adatkezelés
jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Kezelt
adatkör

Munkamenet
sütik (session)

Az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.
§ (3) bekezdése

A
vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Látogatás
kezdete, kosárba helyezett termékek és azok mennyisége

Állandó
vagy mentett sütik

Az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.
§ (3) bekezdése

az
érintett törléséig

Webáruház
statisztika (anonimizált)

Az oldal
működéséhez szükséges sütik (instruShowed, frontend, frontend_cid)


Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

az
érintett törléséig

Vásárlói
csoport (alapértelmezetten végfelhasználó, bejelentkezés esetén viszonteladó)


Marketing sütik (popupData, om, om-success-cookie, om-success)

Az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.
§ (3) bekezdése

az
érintett törléséig

Látogatás
kezdete, látogatás vége, a látogatás során előugró popup ablakok száma és
fajtája

Keresztmarketing
sütik (PAP..)

Az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.
§ (3) bekezdése

A
vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Látogatás
kezdete, látogatás vége, anonimizált user id

Ügyfélszolgálati
sütik

Az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A.
§ (3) bekezdése

A vonatkozó
látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Látogatás kezdete, látogatás vége,
anonimizált user id, megkezdett chat beszélgetés azonosítója


6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7. Az
érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat
törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem
menüpont beállításai alatt.

8. Az
adatkezelés jogalapja: Az
érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának
kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten
kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a
szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.


GOOGLE ADWORDS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA

1. A
„Google AdWords” nevű online
reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe
veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a
Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA; „Google“).

2.
Amikor Felhasználó egy weboldalt
Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie
kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és
nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is
azonosítható általuk.

3.
Amikor a Felhasználó a weboldal
bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az
adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.

4.
Minden Google AdWords ügyfél
másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem
lehet nyomon követni.

5. Az
információk – melyeket a
konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy
az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre
kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók
számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik
felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha
nem szeretne részt venni a
konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében
letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban

7.
További információ, valamint a
Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: www.google.de/policies/privacy/


ADROLL NYOMKÖVETÉS HASZNÁLATA

Annak
érdekében, hogy optimalizáljuk
a látogatók számára elhelyezett hirdetéseket, igénybe vesszük az AdRoll
Advertising Limited (Level 6, 1, Burlington Plaza, Burlington Road, Dublin 4,
Írország) szolgáltatásait. Weboldalunk használja az AdRoll „újramegkeresés”
(retargeting) és „lehetséges ügyfelek felerítése” (prospecting) funkcióját.
Ennek keretében az AdRoll célzott hirdetéseket szolgáltat az Ön böngészési
adatai alapján. Ez azt jelenti, hogy miután Ön felkereste a KütyüBazár
weboldalát, az AdRoll később, amikor Ön böngészik az interneten, célzott
hirdetéseket tesz fel Önnek a KütyüBazárral kapcsolatban. Amikor Ön felkeresi a
KütyüBazár weboldalát, az AdRoll egy sütit állít be az Ön böngészőjében.
Minden, amit eddig a sütikről mondtunk (lásd fentebb), ezekre a sütikre is
vonatkozik. Az AdRoll a tárolt adatokat arra használja, hogy az Ön böngészési
viselkedése alapján célzott KütyüBazár hirdetéseket jelenítsen meg Önnél. 
HU_hu / Version 2.0 / 18.05.2018 14

Az
AdRoll az alábbi típusú
információkat gyűjti, és az alábbiakban kifejtett célokra használja fel ezeket
az információkat:

§  Az Ön
weboldalunkon folytatott
aktivitása, például szörfözési viselkedése, mely oldalakat keresett fel és
mely árucikkeket tett bele az online kosarába;

§  Az
eszközre és a böngészőre
vonatkozó információk, például az Ön eszközének IP-címe, a süti
karakterláncának adatai, és mobileszköz esetében a használt eszköz típusa
és az Ön eszközazonosítója (pl. Apple IDFA/ Android Advertising
azonosító);

§  Az
Önnek mutatott online
hirdetésekre vonatkozó adatok, pl. hol és milyen gyakran helyeztünk el
hirdetést, és Ön reagált-e erre;

§  A
partnerek adatai a digitális
hirdetések területén, például névtelenített hirdetőügyfél-azonosítók, az
Ön ügyfélazonosítója vagy az e-mail címének olvasásra nem alkalmas
verziójához köthető azonosító;

§  Az
AdRoll ezeket az
információkat arra használja, hogy hirdető ügyfelei optimalizálhassák az
Önnek szánt hirdetéseiket. Az AdRoll ezenfelül a saját szolgáltatásainak
futtatására, javítására és bővítésére is használja az adatokat.

Bizonyos
körülmények között az
AdRoll más Európai Gazdasági Térségbeli országokba továbbíthatja az
információkat. Az AdRoll ugyanakkor megteszi a szükséges lépéseket a megfelelő
szintű adatvédelem fenntartására. Ha az AdRoll például az Egyesült Államokba
küldi az Ön adatait, további intézkedéseket is hoz, szükség esetén például
EU-kompatibilis adattovábbítási megállapodásokat köt az adatimportőrrel.

Böngészője
beállításainak
módosításával Ön letilthatja az AdRoll által vagy az AdRoll nevében elhelyezett
célzott hirdetéseket. Ezenfelül megakadályozhatja, hogy a sütik segítségével
adatokat gyűjtsenek az Ön internethasználatáról, és ezeket az adatokat az
AdRoll feldolgozza, ha letiltja az AdRoll sütiket, amit a következőképpen tehet
meg:

§  Kattintson
a kék jelre, amely
rendszerint az AdRoll által feltett hirdetések sarkában jelenik meg, vagy

§  kattintson
ide: https://app.adroll.com/optout/safari

Ha
törli a sütiket az eszközén, a
következő alkalommal, amikor használja az eszközt, újra le kell őket tiltania.
Ha több böngészőt vagy eszközt használ, ezt a „letiltás” funkciót mindegyik
böngészőn és eszközön használnia kell.

Az
AdRoll használata az általános
adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának hatálya alá tartozik,
amennyiben előzetesen megszerezték ehhez az Ön hozzájárulását, és az általános
adatvédelmi rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alá is, mivel ebben az
esetben a KütyüBazárnak jogos érdeke fűződik az adatkezeléshez. Kizárólag addig
kezeljük az Ön adatait, amíg szükség van rájuk ahhoz a célhoz, amire gyűjtöttük
őket.

Az
AdRoll-lal kapcsolatos további
adatvédelmi tájékoztatást a következő weboldalon olvashat: https://www.adroll.com/de-DE/about/privacy.


A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

1. Ez a
honlap a Google Analytics
alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása.
A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket
a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap
használatának elemzését.

2. A
Felhasználó által használt
weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a
Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió
tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A
teljes IP-címnek a Google
USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak
kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a
Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan
használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a
honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a
weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat
teljesítsen.

4. A
Google Analytics keretein belül
a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google
más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő
beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes
körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és
feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos
adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken
elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


BANKKÁRTYÁS FIZETÉS – SIMPLEPAY

Tudomásul
veszem, hogy a(z) DROPSHIP
INTERNATIONAL Kft (4751 Kocsord Kossuth u. 5.) adatkezelő által a(z) dropcat.hu és minicrm.hu
felhasználói
adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil
Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az
adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, telefonszám,
megrendelés azonosító, megrendelt termékek. Az adatfeldolgozó által végzett
adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési
tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


FACEBOOK PIXEL

A
Facebook-képpont olyan kód,
amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról,
célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési
adatokat
kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód
segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat,
hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista
nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal
kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616


HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

1. A
gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.
§-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy
Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott
elérhetőségein megkeresse

2.
Továbbá Ügyfél a jelen
tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy
Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.
Szolgáltató nem küld kéretlen
reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen
leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a
reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából
és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a
reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az
adatgyűjtés ténye, a kezelt
adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes
adat Az adatkezelés célja
Név, e-mail cím Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele A
feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása A feliratkozás kori IP
cím Technikai művelet végrehajtás

5. Az
érintettek köre: A hírlevélre
feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az
adatkezelés célja: reklámot
tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett
részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,
akciókról, új funkciókról stb.

7. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a
leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az
adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálat és marketing munkatársai kezelhetik, a
fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

9. Az
érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése:

§  Az
érintett kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint

§  tiltakozhat
a személyes
adatainak kezelése ellen és

§  az
érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához

10. 
A személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az alábbi módokon tudja érintett
kezdeményezni:

§  postai
úton a 4751 Kocsord,
Kossuth utca 5. címen,

§  e-mail
útján az info@dropcat.hu e-mail
címen

§  telefonon
a 06-1-59-99-100
számon.

11. Az
érintett bármikor, ingyenesen
leiratkozhat a hírlevélről.

12. Az
adatkezelés jogalapja: az
érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A
reklámozó, a reklámszolgáltató,
illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk
hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást
vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó –
adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak
visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy
előzetes hozzájárulásával adható át.

13.
Tájékoztatjuk, hogy

§  az
adatkezelés az Ön
hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

§  köteles
a személyes adatokat
megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

§  az
adatszolgáltatás elmaradása
azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.


PANASZKEZELÉS

1. Az
adatgyűjtés ténye, a kezelt
adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes
adat

Az
adatkezelés célja

Vezeték-és
keresztnév

Azonosítás,
kapcsolattartás.

E-mail cím

Kapcsolattartás

Telefonszám

Kapcsolattartás

Számlázási
név és cím

Azonosítás,
a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések
és problémák kezelése

  

2. Az
érintettek köre: A weboldalon
vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

3. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat
és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997.
évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

4. Az
adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő ügyfélszolgálatos munkatársai kezelhetik, a fenti
alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az
érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése:

§  Az
érintett kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

§  az
érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.

6. A
személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

§  postai
úton a 4751 Kocsord,
Kossuth utca 5. címen

§  e-mail
útján az info@dropcat.hu e-mail
címen,

§  telefonon
a 06-1-599-9100
számon.

7. Az
adatkezelés jogalapja: az
érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont és a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése

8.
Tájékoztatjuk, hogy

§  a
személyes adat szolgáltatása
jogi kötelezettségen alapul.

§  a
szerződés megkötésének
előfeltétele a személyes adatok kezelése.

§  köteles
a személyes adatokat
megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

§  az
adatszolgáltatás elmaradása
azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk
beérkezett panaszát.


TELEFONOS HANGRÖGZÍTÉS

1. Az
adatgyűjtés ténye, a kezelt
adatok köre: Vezeték- és keresztnév, az érintett hangja, milyen ügyben
telefonál, telefonszám, e-mail cím, egyéb személyes adatok.

2. Az
érintettek köre: A telefonon
az adatkezelővel kapcsolatba lépő valamennyi érintett.

3. Az
adatgyűjtés célja: Szolgáltató
a telefonos hívások dokumentálása, az ügyfél-elégedettség biztosítása, a
panaszok hatékony kivizsgálása céljából kezeli a Felhasználók személyes
adatait.

4. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett
közötti jogviszony megszűnéséig, illetve követelések esetén a szerződést követő
5 évig tart.

5. Az
adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes
adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti
alapelvek tiszteletben tartásával.

6. A
személyes adatok felhasználása:
A felvételek meghallgatására csak személyesen kerülhet sor, főképp az
érintettől érkező esetleges panasz kivizsgálása, vitás kérdések tisztázása
érdekében.

7. Az
érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak ismertetése:

§  Az
érintett kérelmezheti az
adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

§  tiltakozhat
az ilyen személyes
adatok kezelése ellen, valamint

§  az
érintettnek joga van az
adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához.

8. A
személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az
adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon
tudja érintett kezdeményezni:

§  postai
úton a 4751 Kocsord
Kossuth u. 5 címen,

§  e-mail
útján a info@dropcat.hu
e-mail címen,

§  telefonon
a 06-1-599-9100
számon.

9. Az
adatkezelés jogalapja:

9.1. a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
és f) pontja.

9.2. A
szerződésből eredő
követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. §
[Elévülés]

(1) Ha
e törvény eltérően nem
rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az
elévülés akkor kezdődik,
amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az
elévülési idő
megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az
elévülést kizáró megállapodás
semmis.

10. 
Egyéb tudnivalók a
telefonos hangrögzítéssel kapcsolatban:

– A
beszélgetés kezdetekor
Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy ki az adatkezelő, rögzíti a
felvételt és hogy hol tudja pontosan elolvasni a hangrögzítésre vonatkozó jelen
adatkezelési tájékoztatót.


Szolgáltató az ügyfél számára
biztosítja, hogy az erre vonatkozó kérése esetén a hangfelvételt
visszahallgathassa, illetve arról másolati példányt kapjon, összhangban a
213/H/2009. számú Adatvédelmi biztosi állásfoglalással


Szolgáltató lehetőséget biztosít a
hangrögzítés nélküli kapcsolatfelvételre e-mail címén keresztül.


KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az
adatgyűjtés ténye, a kezelt
adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb.
közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános
profilképe.

2. Az
érintettek köre: Valamennyi
érintett, aki regisztrált a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,
és „lájkolta” a weboldalt.

3. Az
adatgyűjtés célja: A közösségi
oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy
magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

4. Az
adatkezelés időtartama, az
adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges
adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás
módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.
Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés
időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az
adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az
adatkezelés jogalapja: az
érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi
oldalakon.


ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB
ADATKEZELÉSEK

1.
Amennyiben az adatkezelő
szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája
lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi
oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

2.
Adatkezelő a beérkezett
e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az
érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes
adatával
együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli.

3. E
tájékoztatóban fel nem sorolt
adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

4.
Kivételes hatósági megkeresésre,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a
Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A
Szolgáltató ezen esetekben a
megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A
hozzáférés joga Ön jogosult
arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A
helyesbítéshez való jog Ön
jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A
törléshez való jog Ön jogosult
arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje
meghatározott feltételek esetén.

4. Az
elfeledtetéshez való jog Ha az
adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével
megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket
– annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az
adatkezelés korlátozásához
való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

§  Ön
vitatja a személyes adatok
pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely
lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;

§  az
adatkezelés jogellenes, és
Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;

§  az
adatkezelőnek már nincs
szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

§  Ön
tiltakozott az adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az
adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. A
tiltakozáshoz való jog A jogos
érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló
adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás
közvetlen üzletszerzés
estén Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik,
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.
Automatizált döntéshozatal egyedi
ügyekben, beleértve a profilalkotást Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá
az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az
esetben, ha a döntés:

§  Ön és
az adatkezelő közötti
szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

§  meghozatalát
az adatkezelőre
alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló
megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

§  Ön
kifejezett hozzájárulásán
alapul.


INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az
adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül
tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség
esetén ez 2 hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül
tájékoztatja Önt.

Ha az
adatkezelő nem tesz
intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával


AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az
adatkezelő és az adatfeldolgozó a
tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az
adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes
személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő
szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a) a
személyes adatok álnevesítését
és titkosítását;

b) a
személyes adatok kezelésére
használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)
fizikai vagy műszaki incidens
esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és
az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d) az
adatkezelés biztonságának
garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának
rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.


AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ
ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az
adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja
az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott
tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi
incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni
kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett
vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi
incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó
intézkedéseket. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek
bármelyike teljesül:

§  az
adatkezelő megfelelő
technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre
fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az
adatokat;

§  az
adatkezelő az adatvédelmi
incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják,
hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

§  a
tájékoztatás aránytalan
erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem értesítette az
érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután
mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.


ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A
HATÓSÁGNAK

Az
adatvédelmi incidenst az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával
azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk
alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni
kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.


PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az
adatkezelő esetleges jogsértése
ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság

1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/C.

Levelezési
cím: 1530 Budapest,
Postafiók: 5.

Telefon:
+36 -1-391-1400

Fax:
+36-1-391-1410

E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu


ZÁRSZÓ

A
tájékoztató elkészítése során
figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

§  A
természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)

§  2011.
évi CXII. törvény – az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)

§  2001.
évi CVIII. törvény – az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A.
§-a)

§  2008.
évi XLVII. törvény – a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

§  2008.
évi XLVIII. törvény – a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(különösen a 6.§-a) – 2005. évi XC. törvény az elektronikus
információszabadságról

§  2003.
évi C. törvény az
elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a) – 16/2011. sz. vélemény
a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó
EASA/IAB-ajánlásról

§  A
Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi
követelményeiről

§  Az
Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről


2023. Január 01

DROPSHIP INTERNATIONAL Kft